O DRUŠTVU


 

POSLANSTVO DRUŠTVA

 

INKONT - Humanitarna organizacija Maribor deluje od ustanovitve leta 2000. Svojo šestnajstletno dejavnost izvaja po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu, pretežno na področju zdravstvenega izobraževanja, ter skrbi za zdravstveno socialno-humanitarno zaščito bolnikov z inkontinenco, ter ostalimi ginekološkimi in urološkimi težavami.


Humanitarna dejavnost, ki jo izvajamo preko svojih članov, je dostopna vsem prizadetim posameznikom v državi, ne glede na dejstvo, ali so ti posamezniki člani društva, ali ne. Podpora bolnikom z inkontinenco igra osrednjo vlogo pri izvajanju našega humanitarnega poslanstva. Uhajanje vode je še zmeraj tema, o kateri neradi govorimo, saj povzroča zdravstveno in socialno stisko posameznika, ki lahko zelo prizadene človekovo dostojanstvo. Lažje je nekomu priznati, da ima npr. raka, infarkt, diabetes, kakor, da ima probleme z nekontroliranim uhajanjem vode - urinsko inkontinenco. Najpoglavitnejši cilj društva je odprava tabuja (urinska inkontinenca, urološke težave moških) in čimprejšnje zdravljenje.


S promocijo, obveščanjem, osveščanjem in nudenjem pomoči na lokalni in nacionalni ravni se zavzemamo za učinkovit, sodoben sistem zdravljenja, kot tudi za izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev. Skladno s tem si prizadevamo za varovanje in krepitev zdravja najbolj ranljivih oseb.


Temeljne naloge in humanitarno poslanstvo društva je opredeljeno v našem društvenem Pravilu (Statut). Društvo vodi predsednik, pomembne sklepe pa sprejema upravni odbor (UO) društva, v pomoč mu je strokovno posvetovalno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki medicinske stroke, (predsednik, podpredsednik), urologi, ginekologi, fizioterapevti, farmacevti, patronažne sestre in tajnica društva, kot koordinatorica.
Sedež društva je Betettova 10, 2000 Maribor. V najemu imamo brezplačni prostor - pisarno za delovanje na Ulici heroja Zidanška 13, Maribor v mestni četrti Magdalena.


Društvo deluje na državnem nivoju, skupaj združujemo 200 članov z  inkontinentnimi, ginekološkimi  in urološkimi težavami, njihovih svojcev in zdravstvenih delavcev, ki imajo posluh za tovrstne težave.

Želimo si, da bi pretok idej, misli in znanja vedno nadgrajeval naše delo v društvu.

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

V društvu INKONT - Humanitarni organizaciji Maribor v okviru redne dejavnosti na področju izvajanja zdravstvene preventive, vzgoje in promocije bolj zdravega in kakovostnega načina življenja oseb z inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami izvajamo naslednje aktivnosti:

 

številka dežurnega telefona
številka dežurnega telefona

Dežurni telefon:

Na dežurnem telefonu prostovoljci odgovarjajo na klice in zainteresiranim, po svojih močeh posredujejo ustrezna pojasnila, prave informacije o ukrepanju pri težavah inkontinence in ginekoloških in uroloških težavah

 

Dežurstvo:

Dežurstvo poteka vsako prvo sredo v mesecu od 16. do 18. ure na Ulici heroja Zidanška 13, Maribor v mestni četrti Magdalena preko Garni hotela Tabor.

 

Predavanje in strokovno svetovanje

V društvu v okviru svoje redne dejavnosti (osveščanje in obveščanje) organiziramo  predavanja, ki omogočajo, da lahko vsak zainteresirani pride do prvih informacij za izboljšanje zdravstvenih težav (predvsem urinske inkontinence). Predavanja organiziramo vsak prvi ponedeljek v mesecu, ob 18. uri, v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, v Mariboru. Takrat je možno tudi individualno svetovanje strokovnjakov.

 

 

 

naše telovadke
naše telovadke

Skrb za zdravje oseb z inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami z vadbo

Ob spoznanju, da zaradi nekontroliranega uhajanja vode in neprijetnega vonja osebe z inkontinenco spremenijo svoj življenjski slog in svoje navade, si v društvu prizadevamo odpraviti težave z organiziranjem telesne vadbe. Tudi na ta način osebam z inkontinenco omogočamo socialno vključenost, povrnitev samozavesti, da ponovno zaživijo polnovredno življenje z ostalo populacijo ljudi. Največji poudarek je na vajah mišic medeničnega dna ali Keglovih vajah. Vadba poteka vsak petek, ob 17. uri, v Fitnes studiu Forma, v Mariboru.

S skupinsko vadbo pripomoremo k rednemu izvajanju vaj, k izboljšanju počutja in zmanjšanju strahu pred uhajanjem vode.

 

 

Učne delavnice

Na nevsiljiv način spodbujamo osebe s hudo inkontinenco k aktivnemu preživljanju prostega časa na različnih preventivnih delavnicah.

 

 

Slovenski dan inkontinence - 14. september

Vsako leto, v septembru obeležimo dan inkontinence in tako še bolj poudarjeno seznanimo zainteresirano javnost o problemih inkontinence. V teh dneh s pomočjo medijev opozorimo na težave nenadzorovanega uhajanja vode, ki pesti tako moške kot ženske v vseh starostnih obdobjih. Mimoidočim obiskovalcem v Europarku ob naši stojnici za 14. september - dan inkontinence delimo brošure, zloženke in posredujemo potrebne informacije. Od obiskovalcev pa na neposreden način dobimo povratno informacijo o problemih inkontinence. Že deveto leto smo se lahko prepričali o nepoznavanju in nevednosti tistih mimoidočih, ki so nam prisluhnili. Le redki posamezniki so vedeli, kaj je inkontinenca!? Prizadete osebe z inkontinenco smo napotili na naša predavanja v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca. Kar nekaj mimoidočih se je vključilo v delo našega društva.

 

DAN INKONTINENCE
DAN INKONTINENCE

Publicistična dejavnost

 


Oblikovanje informativnih plakatov in letakov

Prava informacija na pravem mestu, ob pravem času je odločilnega pomena. Osebe, ki imajo zdravstvene težave tudi preko >naših< informativnih plakatov pridejo do prvih informacij in si na diskreten način same lahko poiščejo pot do reševanja zdravstvenega problema.

 

ZLOŽENKA
ZLOŽENKA

 

Priprava zloženk - o delovanju društva, inkontinenci in uroloških težavah moških

Informacije v zloženkah imajo za osebe z neprijetnimi zdravstvenimi težavami zelo velik pomen, če je njihova zdravstvena težava povezana s tabu temo pa še večjega. Vsebinsko smo pripravili dve vrsti zloženk: splošno o urinski inkontinenci (povezana z nekontroliranim uhajanjem vode) in prav posebno, ki se nanaša na zdravstvene težave moških. Slednjo prav zato, ker moški še težje spregovorijo o zdravstvenih težavah, kot ženske. Zloženke so na voljo v ginekoloških in uroloških ambulantah po Sloveniji.

 

Od leta 2008 informiramo in osveščamo moško populacijo o uroloških težavah moških.
brošura
brošura

 

Brošura

Leta 2008 Smo pripravili in izdali brošuro >Nekontrolirano uhajanje vode - urinska inkontinenca<. V brošuri širše (kot v zloženki) predstavljamo težave nekontroliranega uhajanja vode in podajamo osnovne napotke za reševanje le teh. Brošura je na voljo na mesečnih predavanjih. Brošura smo delili ob dnevu inkontinence in jo je laična populacija zelo dobro sprejela.

INKONT - humanitarna organizacija Maribor v medijih

Preko javnih informacijskih sredstev (radio, časopis) seznanjamo javnost o urinski inkontinenci, ginekoloških in uroloških težavah in tako zagotavljamo široko pokritost ciljne populacije. Tu so nam mediji v veliko pomoč.

 

Izmenjava mnenj z ostalimi društvi, organizacijami in ustanovami

INKONT - humanitarna organizacija Maribor izmenjuje mnenja s Svetom invalidov Mestne občine Maribor, podružnicami Zveze multiple skleroze Slovenije in ostalimi zavodi in ustanovami.